ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧЛЭХ СОЁЛД САЛБАРЫНХАН МЭРГЭШИВ
Хан-Уул дүүргийн  зочлох үйлчлэх салбарын үйлчилгээний ажиллагсдыг мэргэшүүлэх, үйлчилгээний үндсэн технологи эзэмшүүлэх зорилготой ажлын байран дахь мэргэшүүлэх онол, практикийн сургалтыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, “Зочлох үйлчлэх салбарын сургалт хөгжлийн төв”-тэй хамтран 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтаар зочлох үйлчилгээний салбарын үйлчилгээний онцлог төрлүүд, зочин хүлээн авах, өрөө үйлчилгээ, хоол унд, бусад үйлчилгээ, зочин байрлаж байх үеийн цэвэрлэгээ, зочин ирэхийн өмнөх үе, зочин байрлаад гарсан үеийн цэвэрлэгээ үйлчилгээний технологи, угаалгын үйлчилгээний технологи, үйлчилгээнд тавигдах стандарт шаардлага, үйлчилгээний технологи, төрөл онцлог, аргуудыг нарийвчлан заалаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт